Nam Quốc Sơn Hà
(Lý Thường Kiệt)
 
 
Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư.
Sông núi nước Nam vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời.
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm,
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!
 
 
The Southern country's mountain and river the Southern Emperor in-habits.
The separation is natural and allotted in Heaven's Book.
If the bandits come to trespass it,
You shall, in doing that, see yourselves to be handed with failure and shame!
 
 
南國山河南帝居
截然定分在天書
如何逆虜來侵犯
汝等行看取敗虛
 
 

Hoang Sa, Quan Dao Hoang Sa belong to Vietnam

 
 
 
 
chinese government! Your 9-dash line territorial claim over the entire South China Sea is against international laws, particularly the United National Convention of the Laws of the Sea.
STOP THAT INSANE CLAIM AND STOP INVADING VIETNAM'S PARACELS AND SPRATLY ISLANDS!